Invited Papers

 • Kaihua Tang, Yulei Niu, Jianqiang Huang, Jiaxin Shi, Hanwang Zhang. Unbiased Scene Graph Generation from Biased Training
 • Khyathi Raghavi Chandu, Ruo-Ping Dong, Alan W Black. Entity Skeletons for Visual Storytelling
 • Arka Sadhu, Kan Chen, Ram Nevatia. Video Object Grounding using Semantic Roles in Language Description
 • Yuankai Qi, Qi Wu, Peter Anderson, Xin Wang, William Yang Wang, Chunhua Shen, Anton van den Hengel. REVERIE: Remote Embodied Visual Referring Expressions in Real Indoor Environments
 • Shizhe Chen, Yida Zhao, Qin Jin, Qi Wu. Fine-grained Video-Text Retrieval with Hierarchical Graph Reasoning
 • Yingwei Pan, Ting Yao, Yehao Li, Tao Mei. X-Linear Attention Networks for Image Captioning
 • Hung-Yu Tseng, Hsin-Ying Lee, Lu Jiang, Weilong Yang, Ming-Hsuan Yang. RetrieveGAN: Image Synthesis via Differentiable Patch Retrieval
 • Wanrong Zhu, Xin Wang, Tsu-Jui Fu, An Yan, Pradyumna Narayana, Kazoo Sone, Sugato Basu, William Yang Wang. Multimodal Text Style Transfer for Outdoor Vision-and-Language Navigation
 • Ehsan Abbasnejad, Damien Teney, Amin Parvaneh, Javen Shi, Anton van den Hengel. Counterfactual Vision and Language Learning
 • Xinxin Zhu, Longteng Guo, Peng Yao, Shichen Lu, Wei Liu, Jing Liu. VATEX Video Captioning Challenge 2020: Multi-View Features and Hybrid Reward Strategies for Video Captioning
 • Ke Lin, Zhuoxin Gan, Liwei Wang. Multi-modal Feature Fusion with Feature Attention for VATEX Captioning Challenge 2020
 • Alok Singh, Thoudam Doren Singh, Sivaji Bandyopadhyay. NITS-VC System for VATEX Video Captioning Challenge 2020
 • Organizers

  Organizers

 • Qi Wu
 • University of Adelaide qi.wu01@adelaide.edu.au
 • Xin Wang
 • UC Santa Cruz xwang366@ucsc.edu
 • Chenxi Liu
 • Johns Hopkins University cxliu@jhu.edu
 • Licheng Yu
 • Facebook AI lichengyu@fb.com
 • Lu Jiang
 • Google AI lujiang@google.com
 • Yan Huang
 • UCAS, China yhuang@nlpr.ia.ac.cn
 • Ting Yao
 • JD AI Research tingyao.ustc@gmail.com
 • Qin Jin
 • Renmin University of China qjin@ruc.edu.cn
 • William Wang
 • UC Santa Barbara william@cs.ucsb.edu
 • Anton van den Hengel
 • University of Adelaide anton.vandenhengel@adelaide.edu.au

  Contact the Organizing Committee: languageandvision@gmail.com